Regulamin | Clever Cargo - wyszukiwarka połączeń z Chin

Regulamin

DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego clevercargo.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki użytkowników zlecających usługę spedycyjną za pomocą portalu clevercargo.pl.
 2. Definicja określeń używanych w niniejszym regulaminie:
  1. Operator – spółka działającą pod firmą Clever Cargo Sp z o.o. zarejestrowaną pod adresemUl. Andrzeja Struga 13-21, 95-100 Zgierz. Wpisaną do Krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000786366, posługującą się numerem NIP 7322196745.
  2. System – portal internetowy clevercargo.pl działający pod adresami internetowym https://clevercargo.pl prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
  4. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej, którym posługuje Użytkownik, będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Systemie.
  5. Konto – zbiór usług świadczonych przez System wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Systemu.
  6. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Systemu lub podczas wprowadzania Zlecenia poprzez zdefiniowanie hasła i loginu.
  7. Właściciel Konta – Użytkownik, który utworzył Konto.
  8. Administrator Konta – Użytkownika posiadający prawa administracji Kontem. Administratorem automatycznie zostaje Właściciel konta oraz może nim uczynić innych użytkowników których rejestruje w ramach swojego konta.
  9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, poprzez założenie konta i zaznaczenie potwierdzenia o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego treści.
  10. Zlecenie – zlecenie realizacji usługi spedycji pomiędzy Klientem a Spedytorem prezentującym oferty za pomocą Systemu.
  11. Wyceny – kalkulacje cenowe prezentowane na podstawie dostarczonych przez Spedytorów stawek usług, oraz parametrów ładunku dostarczonych przez użytkownika w formularzu kalkulacji, będące przybliżoną wartością usługi spedycji,mające charakter informacyjny i nie stanowiące oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
  12. Spedytor – podmiot prezentujący swoją ofertę za pomocą Serwisu, w szczególności ofertę polegającą na obsłudze spedycyjnej, organizacji transportu z krajów trzecich na rzecz Użytkowników, odprawy celnej lub innych usług powiązanych.
  13. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Systemu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
 2. Właścicielem Systemu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
 3. Z wykorzystaniem Systemu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Spedytorem polegającą na prezentacji Wycen, możliwości rejestracji Zlecenia, komunikacji za pomocą czatu, wymiany dokumentów, ustalania warunków zlecenia spedycyjnego.
 4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez System mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta
 5. Warunkiem korzystania z Systemu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Systemu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Systemu.
 7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Systemu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 8. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
  1. Procesor 1000 MHz
  2. Pamięć RAM: 512 MB
  3. Podłączenie do Internetu
  4. Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 9. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Systemu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 

REJESTRACJA KONTA

 1. Użytkownik tworzy konto poprzez wypełnieni formularza rejestracyjnego na stornie Systemu.
 2. Utworzenie Konta możliwe jest również w trakcie rejestracji pierwszego Zlecenia.
 3. Użytkownik oświadcza że wszelkie dane podane w formularzu rejestracji są prawdziwe, że posiada prawo do dysponowania tymi danymi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane podane przez Użytkownika.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych osób trzecich przez Użytkownika, za wszelkie szkody wynikłe przez zajście ponosi Użytkownik.
 5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Systemu.
 6. Założenie Konta jest darmowe.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Operator nie bierze odpowiedzialności za Wyceny dostarczane przez Spedytorów, a jedynie dostarcza platformę umożliwiającą prezentację Wycen.
 2. Operator nie jest stroną Zlecenia. Zlecenie zawierane jest pomiędzy Użytkownikiem a Spedytorem.
 3. Operator dołoży wszelkich starań aby prezentować oferty jedynie rzetelnych Spedytorów, ale nie bierze odpowiedzialności za błędy, bądź działania Spedytorów niezgodne z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem.
 4. Warunki Zlecenia dokonanego za pośrednictwem Serwisu określone są w odrębnych warunkach na jakich Spedytor realizuje Zlecenie a Użytkownik ma wgląd w te warunki przed złożeniem zlecenia w formularzu dodawania Zlecenia oraz w podstronie serwisu prezentującej szczegóły Zlecenia.
 5. Użytkownik dodając Zlecenie oświadcza że zapoznał się z Warunkami realizacji Zlecenia dostarczonymi przez Spedytora.
 6. Ponieważ prezentowane Wyceny nie są ostateczną ofertą, po dokonaniu Zlecenia przez Użytkownika każdorazowo musi nastąpić akceptacja warunków zlecenia przez obie strony Zlecenia czyli Użytkownika oraz Spedytora.
 7. Po dokonaniu Zlecenia przez Użytkownika, Spedytor może edytować warunki Zlecenia za pomocą funkcji edycji warunków dostępnych dla niego w panelu Systemu.
 8. Akceptacja warunków przez spedytora odbędzie się poprzez kliknięcie przez Spedytora przycisku "Akceptuj warunki", a akceptacja zostanie wyświetlona użytkownikowi w systemie oraz potwierdzona wysłaniem wiadomości email do Użytkownika na adres email podany przez użytkownika w procesie rejestracji.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do Akceptacji lub odrzucenia warunków Zlecenia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Systemie, w szczegółach zlecenia. Decyzja o akceptacji lub odrzuceniu warunków zostanie odnotowana i potwierdzona wysłaniem wiadomości email do Spedytora.
 10. Wszelkie reklamacje co do wykonania Zlecenia przez Spedytora, Użytkownik powinien kierować wprost do Spedytora.
 11. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika lub Spedytora
 12. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 13. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Systemu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 14. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności Systemu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Systemie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Systemie.
 15. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. Zgodnie z zapisem w umowie jej podpisanie oznacza akceptację postanowień regulaminu.

 

 

OBSŁUGA PRZEZ KONSULTANTA PO STRONIE OPERATORA

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystać z wparcia merytorycznego oraz technicznego przy korzystaniu z Systemu konsultanta działającego w imieniu Operatora.
 2. Użytkownik może nawiązać rozmowę z konsultantem poprzez skorzystanie z wtyczki czatu online na Systemie, wiadomości email lub połączenia telefonicznego.
 3. Konsultant działający w imieniu Operatora nie reprezentuje Spedytora i Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez Konsultanta.
 4. Konsultant działając w porozumieniu ze Spedytorem może przekazać wycenę usług Spedytora, których zamówienie możliwe jest przez System.
 5. Działając w porozumieniu ze Spedytorem, konsultant nie staje się stroną Zlecenia, a szczegółowe warunki na jakich zostanie zrealizowana usługa zostanie zatwierdzona przez Spedytora i Użytkownika po złożeniu zlecenia poprzez zatwierdzenie warunków.
 6. Mailowa akceptacja warunków przedstawionych przez Konsultanta nie stanowi zawarcia umowy a jedynie informację o chęci do przystąpienia do realizacji Zlecenia przez Spedytora.

PRZERWY TECHNICZNE

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Użytkownika przez przerwę w świadczeniu Usług w tym w braku dostępu do treści zgromadzonej przez Użytkownika w Systemie.

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z wypełnieniem warunków Umowy lub funkcjonowaniem Systemu należy bezzwłocznie składać droga mailową na adres sale@clevercargo.pl, lub listownie na adres siedziby Operatora.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamacje w przeciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji. Za datę wpłynięcia reklamacji uznaje się datę otrzymania wiadomości email lub odbioru korespondencji

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.
 2. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Operatora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 3. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Operator.
 4. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Opeator przekaże zbrane dane Użytkownika, Spedytorowi wybranemu w przez Użytkownika w celu świadczenia usługi spedycji przez Spedytora.
 6. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów, dostarczające system płatności.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora.
 8. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Użytkownika oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury etc.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
 10. Operator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 11. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody na komunikację marketingową Operator ma prawo wykorzystywać dane osobowe do dostarczania komunikatów marketingowych również po zaprzestaniu świadczenia Usługi jeżeli Użytkownik nie zwróci się do operatora o usunięcie danych po zakończeniu świadczenia usług.

PLIKI COOKIES

 1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.
 2. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.
 3. Operator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Operator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Systemu należy zagaszać pocztą elektroniczną na adres sale@clevercargo.pl
 2. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wykonania podjęcia realizacji usług, których data Zlecenia poprzedza datę wprowadzenia nowego regulaminu.